Primmen fir spuersam Haushaltsapparater a fir den hydrauleschen Ofglach

Fir folgend Apparater krit dir eng Primme bezuelt:

Frigo, Truh oder Combinaison A+++
recyclage vum alen apparat pflicht / oder neien haushalt

100€

Trockner A+++

100€

Wäschmaschinn A+++

100€

Spullmaschinn A+++

100€

D’Primmen ginn un d’Awunner vun folgenden Gemengen bezuelt:
Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Redange, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl, Rambrouch

 

Fir folgend A+++ Apparater kann ee vun enger Primme an Héicht vun 100€ profitéieren:

  • Frigo, Truh oder Combinaison
  • Spullmaschinn
  • Wäschmaschinn
  • Trockner

Am Fall vun engem Killgerät muss entweder een alen Apparat entsuergt ginn oder et muss een noweisen dass een nach keen esou een Apparat besëtzt.

  • Des weideren gëtt et am Fall vun engem hydrauleschen Ofglach a Kombinatioun mat dem Tosch vun der Heizungspompel  ee Subside an Héischt vun 300€. Dëse Subside gëtt et nëmmen fir Haiser am Bestand an net fir Neibauten.

Fir eng Demande ze maachen musst dir dee passenden Formular ausfëllen an folgend Dokumenter bäileeën:

  • Eng Rechnung mat Preuve de Paiement (Stempel vun der Bank oder Kopie vun engem Extrait)
  • En Autocollant „Energielabel“ (Kopie geet och)
  • Am Fall vun engem hydrauleschen Ofglach muss nach ee Protokoll vum Ofglach bäileien.

 

Är Demande schéckt dir op folgend Adresse:

Réidener Energieatelier asbl.

43, Grand-Rue 

L-8510 Redange

Formular fir haushaltsapparater
Formular fir hydrauleschen ofglach + pompeltosch